Obowiązkowe uzgadnianie projektów instalacji PV powyżej 6,5 kWp

Z dniem 19 września 2020 r. została zmieniona ustawa o prawie budowlanym. Nowe brzmienie otrzymał Art. 29:

„4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:
3) instalowaniu:
c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW[1] stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”.

Zgodnie z najnowszymi zmianami konieczne jest pisemne potwierdzenie rzeczoznawcy o spełnieniu wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznej, gdy moc modułów przekraczać będzie 6,5 kWp.

Wymagania jakie trzeba będzie spełnić mogą się nieznacznie różnić w zależności od przeznaczenia danego budynku. W poniższym artykule zostanie uwzględniony zakres wymagań technicznych dla budynków indywidualnych, czyli głównie domów jednorodzinnych.

Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej powinno się określić:

 • Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego
 • Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
 • Informację o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
 • Podziału obiektu na strefy pożarowe
 • Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących
 • Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób

Rozwiązania techniczne, które powinny zostań spełnione to:

 • połączenia DC zaprojektować za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) wyłącznie tego samego typu i producenta,
 • zminimalizować w instalacji ilość połączeń DC,
 • trasy przewodów DC prowadzić w metalowych kanałach kablowych (eliminując wszelkie ostre krawędzie), a tam gdzie to konieczne w obudowie zapewniającej EI 30, EI 60 lub EI 120,
 • trasy przewodów odpowiednio oznakować: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć w tej samej klasie odporności ogniowej co przegroda,
 • zapewnić ochronę odgromową urządzeń fotowoltaicznych (jeżeli na budynku istnieje instalacja odgromowa).

Budynek, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna powinien być również odpowiednio oznakowany w następujących miejscach:
– w miejscu przyłączenia instalacji;
– w rozdzielni głównej budynku;
– przy liczniku;
– przy głównym wyłączniku zasilania.

Istotną rzeczą jest wyposażenie w gaśnice. Zanim przyjadą służby ratunkowe mieszkańcy sami mogą przystąpić do akcji gaśniczej. Ważne jest, aby gaśnica była przystosowana do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000 V.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych podczas działań, należy wykonać oznaczenia następujących składowych instalacji fotowoltaicznej oraz wykonania planu urządzenia fotowoltaicznego. Część graficzna powinna zawierać:
– obszar lokalizacji modułów PV,
– lokalizację falownika/ów PV,
– miejsca usytuowania elementu (np. rozłącznika) zapewniającego odłączenie napięcia po stronie DC falownika (nawet jeśli stanowi wyposażenie falownika PV),
– przebieg tras oprzewodowania prądu stałego pozostających pod napięciem,
– ewentualnych ognioodpornych obudów lub osłon projektowanych na tym oprzewodowaniu,
– opcjonalnie przebiegu tras oprzewodowania prądu przemiennego,
legendę zastosowanych oznaczeń graficznych i literowych,
– wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan oraz datę jego opracowania.

Źródło: Forum-Fronius

Powrót